Visa Cover

Om je koopkracht te vrijwaren

Visa Cover is een compleet pakket van gecombineerde waarborgen, ongeacht de manier waarop je je kaart gebruikt. De waarborg is identiek voor de 3 kaarten : Basic, Classic en Gold.

Om te kunnen genieten van de ‘Visa Cover’ betaal je een premie van 0,85% van het maandelijkse saldo van je kaart en wordt maandelijks automatisch afgehouden door Fimaser via je rekeninguittreksel.
Bijvoorbeeld: voor een bedrag van € 100 op de kaart wordt € 0,85 afgehouden voor deze dekkingen.

Waarborg

Waarborg ‘aankoop’
Je aankopen zijn gewaarborgd en worden gedurende 3 maanden na de datum van aankoop volledig terugbetaald in geval van diefstal of accidentele schade.
UITSLUITING(1) : Voor verlies of diefstal van de verzekerde aankopen zichtbaar achtergelaten in een voertuig.

Waarborg ‘verlies of diefstal kaart’
Al de aankopen die op frauduleuze wijze met je kaart gebeurd zijn, zijn ten laste van ‘Visa Cover’.
UITSLUITING(1) : Voor verlies of diefstal van de verzekerde kaart onbewaakt achtergelaten in een publieke plaats of een voertuig.

Waarborg ‘werkloosheid’
In geval van werkloosheid betaalt ‘Visa Cover’ofwel :
- je minimum maandelijkse terugbetaling
- een storting van een vergoeding berekend op basis van jouw uitgaven van de laatste 3 maanden.
Wat je toelaat deze moeilijke periode door te komen.
UITSLUITING(1): Wanneer het ontslag het gevolg is van een zware fout of gelijkaardig motief van de verzekerde.

Waarborg ‘arbeidsongeschiktheid’
Indien je niet meer kan werken door een ziekte of een ongeval betaalt ‘Visa Cover’ofwel :
- je minimum maandelijkse terugbetaling
- een storting van een vergoeding berekend op basis van jouw uitgaven van de laatste 3 maanden.
UITSLUITING(1) : Schadegevallen die meer dan 6 maanden nadat ze zich hebben voorgedaan werden aangegeven, indien de oorzaak en de gevolgen van het schadegeval niet meer beoordeeld kunnen worden door de verzekeraar.

Waarborg ‘totale en permanente invaliditeit’
Als je invalide wordt door een ziekte of een ongeval betaalt ‘Visa Cover’ ofwel :
- het resterende saldo van je permanente rekening
- een storting van een vergoeding berekend op basis van jouw uitgaven van de laatste 3 maanden.
UITSLUITING(1) : Schadegevallen die voortkomen uit psychische stoornissen, zijnde alle bestaande in de DSM-IV TR beschreven stoornissen.

Waarborg ‘overlijden’
'Visa Cover' betaalt aan je nabestaanden ofwel :
- het saldo van je kaart
- een storting van een vergoeding gelijk aan jouw uitgaven van de laatste 3 maanden.
UITSLUITING(1) : Zelfmoord van de verzekerde in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum van de verzekering.

Waarborg ‘ongeval’
In geval van overlijden door ongeval, ontvangen de nabestaanden een kapitaal gelijk aan het saldo dat reeds gestort werd aan Fimaser in het kader van de waarborg ‘overlijden’. In het geval dat de verzekerde niet voldoet aan de voorwaarde voor de waarborg werkloosheid op het ogenblik van het schadegeval geldt automatisch de ‘waarborg ongeval’ en dit voor dezelfde premie.

Waarborg 'uitvaart'
In geval van overlijden, betaalt ‘Visa Cover’ een bedrag van € 2.000, bestemd om een deel of totaliteit van de begrafeniskosten te dekken.

Het uitbetaalde bedrag wordt verhoogd tot € 2.650 in het volgende geval:
• de verzekerde, op het moment van overlijden, voldeed niet aan de criteria om te genieten van de waarborg “Totale en Volledige arbeidsongeschiktheid”

En dit bedrag wordt opgetrokken tot € 2.800 in de volgende 2 gevallen:
• de verzekerde is, voor de aansluiting aan de verzekering getroffen door een “Definitieve volledige invaliditeit”
• de verzekerde is invalide geworden gedurende het contract

Wettelijke informatie
Fimaser nv, verzekeringsagent ingeschreven onder het nr FSMA 020137A, verbonden agent van CARDIF.
Visa Cover is een verzekeringspolis onderschreven bij CARDIF Leven nv - Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel en CARDIF Assurances Risques Divers nv – Maatschappij naar Frans recht – Maatschappelijke zetel: 1 Bd Haussmann 75009 Paris – Bijkantoor in België: Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel De maandelijkse premie bedraagt 0,85% van het saldo van uw kaart en wordt elke maand automatisch afgehouden door Fimaser na het versturen van uw rekeninguittreksel.

(1) Niet volledige lijst, voor alle uitsluitingen: zie Algemene Voorwaarden