Vraag / Antwoord

Omdat we voorstander zijn van een transparante kredietverstrekking, met als prioriteit een raadgevende functie, geven we je graag een overzicht van de verschillende financieringen en het juiste gebruik ervan.

Overzicht van vragen / antwoorden

Bezoek onze FAQ

Lening op afbetaling

 1. 1. Wat is een lening op afbetaling?
 2. 2. Hoe vraag ik een krediet aan?
 3. 3. Kan Carrefour Finance mijn kredietaanvraag weigeren?
 4. 4. Kan Fimaser een waarborg vragen?
 5. 5. Wanneer en hoe moet ik terugbetalen?
 1. 1. Wat is een lening op afbetaling?

  Een kredietcontract waarbij de kredietverschaffer een geldsom ter beschikking stelt van de kredietnemer, die er zich toe verbindt om deze som terug te betalen, vermeerderd met intresten, in de vorm van maandelijkse afbetalingen, met vooraf bepaalde vaste vervaldagen.

 2. 2. Hoe vraag ik een krediet aan?

  U kunt een lening op afbetaling aanvragen

  Op het einde van de aanvraag wordt een principieel akkoord gegeven. Het definitief toekennen of weigeren van het krediet gebeurt evenwel pas nadat het originele contract en de bewijsstukken werden gestuurd naar het volgende adres:
  Fimaser n.v. (internetagentschap)
  Bisschopstraat 26 
  1000 Brussel

 3. 3. Kan Carrefour Finance mijn kredietaanvraag weigeren?

  Elke kredietaanvraag wordt nauwgezet onderzocht. De Wet op het Consumentenkrediet verplicht kredietverschaffers evenwel om de terugbetaalcapaciteit te beoordelen van consumenten en in het kader van de kredietcontracten die ze aanbieden op zoek te gaan naar het krediettype en het kredietbedrag dathet meest geschikt zijn op het ogenblik van het afsluiten van het kredietcontract (artikel 10 en 11 § 2 van de wet van 12 juni 1991).

  Daartoe heeft elke kredietmaatschappij "scoring"-regels uitgewerkt waardoor ze deze terugbetaalcapaciteiten kan beoordelen en de consument beschermd kan worden tegen eventuele risico's op te hoge schuldenlast.

 4. 4. Kan Fimaser een waarborg vragen?

  Ja. Carrefour Finance vereist steeds de ondertekening van een akte van afstand van loon en schuldvorderingen.

 5. 5. Wanneer en hoe moet ik terugbetalen?

  U begint met het terugbetalen een maand na de terbeschikkingstelling van de geleende som

  • ofwel via domiciliëring de 7e van elke maand  
  • ofwel via overschrijving
  • ofwel via een permanente opdracht die u indient bij de financiële instelling